Kredyt technologiczny w BRE Banku

BRE Banku jest pierwszym bankiem w Polsce, który podpisał aneks do umowy współpracy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kredyt technologiczny w BRE Banku

Z kredytu technologicznego w BRE Banku skorzystały do tej pory firmy z bardzo rozmaitych branż. Odnotowano producentów z branży spożywczej, przetwórstwa tworzyw sztucznych po tak skomplikowane jak branża optoelektroniczna czy mechanika precyzyjna.

Kredyt technologiczny jest jednym z rodzajów kredytu inwestycyjnego. Ze względu na swoją specyfikę jest przyznawany jedynie MSP tzn. zatrudniającym do 250 pracowników, osiągającym przychody ze sprzedaży nie przekraczające 50 milionów euro.

Kredyt technologiczny jest przeznaczony dla firm planujących wdrożenie nowej technologii, która jest stosowana do tej pory nie dłużej niż 5 lat. Wspomniana „nowa technologia” powinna być potwierdzona istniejącym prawem własności (patentem, wzorem użytkowym lub licencją). Może stanowić wynik usługi badawczo-rozwojowej. Odpowiednia jest także, tzw. nieopatentowana wiedza techniczna – być rozwiązaniem dopiero co zgłoszonym do Urzędu Patentowego, know-how przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, czy też być wynikiem wniosku lub projektu racjonalizatorskiego zrealizowanego w firmie.

Kredyt technologiczny na inwestycje

Z kredytu technologicznego można jednak sfinansować inwestycje związane z możliwością wdrożenia nowej technologii, m.in. zakup nieruchomości, środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych. Rezultatem wdrożenia nowej technologii musi być wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów, usług lub procesów.

Na spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego udzielana jest premia technologiczna przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota premii to 4 mln zł. Podstawę do wyliczenia premii stanowią łączne koszty kwalifikowane, a nie jak było poprzednio kwota udzielonego kredytu technologicznego. Zmiana w sposobie kalkulowania kwoty premii skutkuje wzrostem zainteresowania kredytem technologicznym. Środki przeznaczone dla naboru wniosków po nowelizacji ustawy na rok 2011, wynoszą blisko 280 mln zł.

Zainteresowanie kredytami technologicznymi jest ogromne. Doskonale obrazuje sytuację 114 wniosków złożonych do BGK w pierwszych godzinach naboru.

Wnioski o kredyt technologiczny przyjmują: Bank BPH, BRE Bank, Pekao, Bank BPS, PKO BP, Raiffeisen Bank, ING, BOŚ, Bank Handlowy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, Krakowski Bank Spółdzielczy, Millennium, Alior Bank, DZ Bank, Kredyt Bank i Bank Zachodni WBK.

Czytaj więcej: