Leasing a podatek dochodowy

Leasing polega na tym, że jedna strona (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy przez pewien określony w umowie leasingu czas. Wynajęta rzecz podlega opłacie w ustalonych wcześniej ratach leasingowych. Leasing jest opodatkowany podatkiem dochodowym: od osób fizycznych (PIT) lub też od osób prawnych (CIT).

leasingPodatek dochodowy od leasingu różni się w zależności od rodzaju leasingu. Wyróżniamy jego dwa najważniejsze rodzaje, ze względu na skutki podatkowe: leasing operacyjny (bieżący) oraz leasing finansowy (kapitałowy). Pojęcia te nie są jednak pojęciami prawnymi tylko wypracowanymi przez doktrynę,  zazwyczaj używane w obrocie gospodarczym.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na tym, że przekazujemy danej osobie do użytkowania pewne dobro inwestycyjne. Czas użytkowania jest zwykle krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Leasingobiorca w tym typie leasingu może zagwarantować sobie w umowie możliwość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Cena przedmiotu po zakończeniu umowy jest z góry ustaloną wartością końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

Ten typ leasingu pozwala obniżyć podstawę opodatkowania poprzez wliczenie do koszów uzyskania przychodu pewnych wydatków. Wydatkami tymi są przede wszystkim: czynsz inicjalny, rata leasingowa, prowizje, koszty użytkowania przedmiotu, opłaty manipulacyjne itp. Możliwość zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodu sprawia, że dla większości leasingodawców ten typ leasingu jest bardziej opłacalny. Podatek VAT płatny jest z każdą ratą leasingową.

Leasing finansowy

Leasing finansowy polega na oddaniu określonej rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Po zakończeniu umowy leasingodawca może przenieść własność przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Leasingobiorca podczas trwania umowy amortyzuje przedmiot. Dzięki tej zwiększonej amortyzacji można regulować koszty i dochody leasingu.

Ten typ leasingu różni się od operacyjnego ze względu na raty. Rata leasingu finansowego dzieli się na kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa to obniża zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy, a część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego z przedmiotu. Podatek VAT od tego typu leasingu rozliczany jest podobnie, jak w leasingu operacyjnym. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat płatny jest z góry za cały okres umowy. Ten typ leasingu może być korzystniejszy dla firm opodatkowanych ryczałtem, gdyż wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania. 

Czytaj też:

Be Sociable, Share!