Lokata inwestycyjna „Baryłka Zysku” w Banku BPH

Bank BPH uruchomił nową ofertę lokat inwestycyjnych Baryłka Zysku. Idea lokaty oparta jest na cenach ropy naftowej Brent.

baryłka zyskuBaryłka Zysku pozwala na uzyskanie oprocentowania nawet do 16% zainwestowanych środków w przypadku systematycznego wzrostu cen ropy naftowej w ciągu 12 miesięcy. Oprocentowanie uzależnione jest od zachowania cen ropy naftowej Brent na bazie notowań kontraktów terminowych na Brent na giełdzie ICE.

Na czym to polega?

Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku to strukturyzowany certyfikat depozytowy w formie zbywalnych bankowych papierów wartościowych na okaziciela. W dniu emisji certyfikatów i co 3 miesiące po nim będą szacowane ceny ropy naftowej. Na ich podstawie zostaną wyznaczone procentowe zmiany ceny w każdym 3-miesięcznym okresie.

W przypadku wzrostu ceny o więcej niż 4% w którymkolwiek z okresów, jako zmiana ceny zostanie przyjęta wartość 4% (emitent może podnieść cenę maksymalnie do 5%). Natomiast, jeśli cena w danym okresie spadnie o więcej niż 4% to zmiana ceny dla takiego okresu wyniesie -4%. Dzięki temu inwestor posiada ochronę przed dużymi spadkami ceny.

Oprocentowanie ostateczne zostanie obliczone na podstawie wzoru, którego składowymi są limity wzrostu i spadku ceny i ostatecznie wskażą sumę zmian cen w poszczególnych okresach. Oznacza to, że oprocentowanie certyfikatów może wynieść w sumie nawet 16%. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że suma kwartalnych zmian cen będzie ujemna, produkt zwróci 100% zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności.

Odsetki podlegają standardowemu opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Środki są objęte ochroną 100% przez BFG do kwoty 100 000 euro. Od zdeponowanych środków nie są naliczane odsetki.

Ryzyko związane z inwestycją

Z inwestowaniem w strukturyzowane certyfikaty depozytowe wiąże się jednak pewne ryzyko, w związku z czym można utracić część kapitału, który wcześniej zainwestowaliśmy. Z Baryłką Zysku wiąże się ryzyko płynności, rynkowe, podatkowe, kredytowe oraz ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odsprzedaży certyfikatów na rynku wtórnym. Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć na stronie internetowej banku BPH.

Zapisy na lokatę inwestycyjną Baryłka Zysku są dokonywane we wszystkich oddziałach Banku BPH całego kraju. Subskrybentem może zostać jedynie właściciel konta oszczędnościowego bądź konta osobistego w Banku BPH. 

Czytaj też: