Najbezpieczniejsza forma inwestycji

Osoby decydujące się na zainwestowanie zgromadzonego kapitału mają w chwili obecnej mnóstwo możliwości i wiele alternatywnych dróg związanych z inwestowaniem. Potencjalny inwestor musi sobie odpowiedzieć na wiele pytań, a jedno z nich powinno brzmieć: czy to jest bezpieczne?

najbezpieczniejsza forma inwestycjiKażdy z dostępnych sposobów na zainwestowanie środków ma swoje zalety oraz wady, a nawet teoretycznie najbezpieczniejsza inwestycja wiąże się również z określonym ryzykiem. Jak zminimalizować zagrożenie? Na co się zdecydować, jeśli priorytetem jest bezpieczeństwo?

Obligacje gwarancją bezpieczeństwa

Za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania kapitału uchodzą obligacje skarbowe, czyli dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Dlaczego? W tym przypadku gwarantem jest państwo, a więc podmiot, który z reguły może pochwalić się największymi (lub jednymi z największych) dochodami. Warto jednak zaznaczyć, iż nawet inwestycja w detaliczne obligacje skarbowe wiąże się z pewnym ryzykiem – ewentualny wzrost inflacji może oznaczać, że otrzymane odsetki ledwie pokryją utratę wartości pieniądza w czasie (rozwiązaniem jest zakup obligacji, których oprocentowanie jest uzależnione od inflacji). W skrajnych przypadkach dane państwo może zrezygnować ze spłaty części obligacji lub ogłosić całkowitą niewypłacalność, co może pozostawić inwestorów z nic nie wartymi papierami.

Lokaty i fundusze inwestycyjne

W gronie bezpiecznych inwestycji znajdują się również popularne lokaty bankowe oraz tradycyjne rachunki oszczędnościowe. W tym przypadku gwarantem bezpieczeństwa jest ogólna kondycja danego banku – prawdopodobieństwo upadku tego typu instytucji jest niewielkie. Warto pamiętać, iż nawet w obliczu takiego wydarzenia osoba korzystająca z lokaty nie traci zgromadzonego kapitału – jeśli jego wartość nie przekracza 50 tysięcy euro to klient może liczyć na rekompensatę z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysoki poziom bezpieczeństwa to cecha charakterystyczna dla funduszy inwestycyjnych związanych z rynkiem pieniężnym lub obligacjami. Fundusze rynku pieniężnego inwestują powierzone im środki w krótkoterminowe papiery skarbowe (obligacje lub bony) lub różnego rodzaju lokaty bankowe, z kolei fundusze obligacji stawiają na papiery skarbowe o dłuższym terminie wykupu, co jest rozwiązaniem bezpiecznym dla osoby decydującej się na tego typu produkt. W razie upadłości Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zebrany kapitał jest wypłacany w całości uczestnikom funduszy lub jest przejmowany przez inne towarzystwo, które może środki wypłacić lub w dalszym ciągu nimi zarządzać.

Inwestycje w nieruchomości i grunty

Wspomniane obligacje, lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe czy też fundusze inwestycyjne nie są jedynymi bezpiecznymi formami inwestowania pieniędzy. Nie należy zapominać o funduszach emerytalnych, relatywnie sporą popularnością i dobrą opinią cieszy się również inwestowanie w szeroko pojmowane nieruchomości czy też grunty rolne.

Czytaj też:

Tags: