Konto osobiste po śmierci jego posiadacza

Liczba osób w Polsce posiadających konta osobiste corocznie wzrasta. Do kont osobistych wliczają się także konta oszczędnościowe oraz lokaty. Środki zgromadzone na koncie osobistym, po śmierci posiadacza, podlegają tradycyjnemu procesowi dziedziczenia. Z udziału w procesie dziedziczenia mogą być uwolnione jedynie środki, na których została utworzona dyspozycja wypłaty na wypadek śmierci.

konto osobiste a śmierć jego właścicelaDyspozycja wypłaty na wypadek śmierci – konto osobiste

Co dzieje się ze środkami finansowanymi zgromadzonymi na koncie po śmierci jego właściciela? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że środki na kontach osobistych stanowią własność banku, a Klient ma jedynie do nich prawo wierzytelności.

Środki z kont osobistych podlegają normalnemu procesowi dziedziczenia, który często może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli prawo dziedziczenia będzie posiadało kilka osób, środki z konta osobistego zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy spadkobierców.

Jak zapobiec udziałowi środków zgromadzonych na koncie osobistym w procesie dziedziczenia?

Banki dopuszczają możliwość zawarcia specjalnej dyspozycji wypłaty środków zgromadzonych na koncie osobistym w  razie śmierci jego posiadacza. Banki wprowadziły jednak pewne ograniczenia. Dyspozycję wypłaty można zawrzeć jedynie w stosunku do najbliższych osób z rodziny, do których banki zaliczają: małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. Nikt, poza wymienionymi osobami z rodziny, nie może podlegać wypłacie dyspozycyjnej z konta osobistego.

W celu zawarcia dyspozycji wypłaty na wypadek śmierci, posiadacz rachunku wraz z określoną osobą z rodziny muszą udać się do banku celem zawarcia odpowiedniej (pisemnej) dyspozycji. Tylko na podstawie takiego dokumentu, zawartego jeszcze przed śmiercią posiadacza konta osobistego, bank jest upoważniony do wypłaty dyspozycyjnej środków z konta osobistego, bez konieczności przeprowadzania procesu spadkowego.

Wysokość kwoty w ramach dyspozycji wypłaty na wypadek śmierci

Kwota wypłaty dyspozycji jest ograniczona do wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne wynagrodzenia są comiesięcznie ogłaszane przez Prezesa GUS. Przy kalkulowaniu maksymalnej stawki podlegającej wypłacie, pod uwagę bierze się średnie wynagrodzenie za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza konta osobistego. Aktualnie kwota ta wynosi około 74 tys. zł. W przypadku gdy właściciel konta ustanowił kilka dyspozycji, a ich łączna kwota przekroczy 74 tys. zł., wypłacie będzie podlegać ta zawarta najpóźniej.

Czytaj więcej: