Konto osobiste Raiffeisen Bank

Twarzą Raiffeisen bank jest Justyna Kowalczyk, mistrzyni w biegach narciarskich. W związku z tym w produktach oferowanych przez bank nie mogło zabraknąć mistrzowskiego konta osobistego. Bank nie poprzestał na jednym rodzaju, i oferuje swoim klientom wybór spośród czterech różnych typów kont osobistych.

Dla kogo konto standard

Konto standard jest dedykowane osobom nie lubiącym płacić za polecenia zapłaty i zlecenia stałe czy za prowadzenie konta. Dodatkowo, od posiadaczy tego konta, bank nie pobiera opłat za trzy pierwsze wypłaty z bankomatu w kraju w danym miesiącu kalendarzowym, oraz za przelewy przez R-Online czy serwis Mobilny Bank. Do konta wydawana jest karta Visa Electron, bank dopuszcza możliwość otwarcia bezpłatnego Konta Lokacyjnego Plus lub bezpłatnego konta walutowego: EUR, USD, GBP, CHF.

Bank ma w swojej ofercie konta osobiste dobrane do potrzeb klienta indywidualnego.

Mistrzowskie konto osobiste w Raiffeisen Bank jest reklamowane przez Justynę Kowalczyk.

Mistrzowskie konto osobiste, również dla Ciebie

Zwolnienie z opłat za prowadzenie konta jest dla posiadaczy rachunku, których średniomiesięczne saldo na koncie wynosi minimum 1000 zł., w przeciwnym razie bank pobiera opłatę w wsokości 4 złotych. Bank dopuszcza możliwość uzyskania nagrody pieniężnej w wysokości pobranej opłaty za prowadzenie rachunku jeżeli zostaną dokonane transakcji bezgotówkowe w danym miesiącu kalendarzowym – min. 5. Posiadacz konta nie ponosi opłat za przelewy internetowe.

Ważnym elementem konta mistrzowskiego jest oprocentowanie środków 1% już od 100 zł. Istnieje możliwość podwyższenia oprocentowania z 1% do 5%, dla salda 100 PLN do 4 999,99 PLN pod warunkiem spełnienia równocześnie co najmniej 2 kryteriów:

  • zasilanie konta kwotą wynagrodzenia, renty, stypendium bądź emerytury w kwocie (jednorazowo) nie mniejszej niż 2 500 zł. miesięcznie,

  • posiadanie Kredytu na Miarę, którego minimalna kwota to 5 000 zł.,

  • posiadanie Kredytu Bezpiecznego z przyznanym limitem minimalnie 5 000 zł., przy czym wykorzystany został w minimalnej kwocie 1 000 zł.,

  • posiadanie aktywnego Kredytu Hipotecznego,

  • posiadanie Karty z limitem kredytowym nie mniejszym niż 5 000 zł.,

  • podpisanie umowy o Linię Wspierającą z limitem kredytu wynoszącego nie mniej niż 5 000 zł., przy czym wykorzystany został w minimalnej kwocie 1 000 zł.,

  • posiadanie przez Uczestnika Tytułów Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, których wartość według ich wyceny z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki Dodatkowe nie jest niższa niż 5 000zł.

  • Zapłacenie z rachunku Mistrzowskie Konto Osobiste Uczestnika, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym będą dopisane Odsetki Dodatkowe, składki wynikającej z przystąpienia Uczestnika bądź współposiadacza rachunku do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – Program Busola zawartej z AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – Program Busola trwa w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego, za który mają być naliczone Odsetki Dodatkowe.

Do oferty dołączona jest możliwość z wielu produktów finansowych Raiffeisen Polbank na preferencyjnych warunkach np. skorzystania z rozszerzonych pakietów ubezpieczeń Twój Asystent Extra oraz Twój Asystent 50+.

Ale! Konto

Oferta skierowana głównie do osób małoletnich, nieposiadających regularnych wpływów np. z tytułu wynagrodzenia za pracę. Opłaty za prowadzenie konta są zniesione jeżeli średnie miesięczne saldo na koncie wynosi minimum 100 zł. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania tzw. nagrody pieniężnej, równej miesięcznej opłacie za kartę do konta, w przypadku dokonania min. 2 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym. Nie jest pobierana opłata za wypłatę środków z ponad 2000 bankomatów Raiffeisen Polbank i Euronetu w całej Polsce.

Środki na rachunku są oprocentowane (max 4%) do kwoty 1 000zł.

Konto Comfort

Żeby prowadzenie konta Comfort było „za free”, należy umożliwić wpływy na rachunek w wysokości min. 4 000 zł. Dodatkowo bank nie pobiera opłat za za przelewy przez R-Online oraz serwis Mobilny Bank, jak również za 6 pierwszych wypłat z bankomatu w miesiącu kalendarzowym . Istnieje możliwość zniesienia opłaty miesięcznej za kartę płatniczą, jeśli suma rozliczonych transakcji bezgotówkowych wyniesie min. 250 zł. miesięcznie.

Do konta Comfort bank przewiduje darmowe otwarcie konta walutowego: EUR, USD, GBP, CHF czy Konta Lokacyjnego Plus.