Dopłaty do zakupu mieszkań lub domu – planowana „Rodzina dla młodych”

2012 rok był ostatnim w którym można było skorzystać z dopłat do kredytu hipotecznego w ramach programu „Rodzina na swoim”. Rząd ogłosił jednak, że nie rezygnuje całkowicie z dopłat na zakup mieszkań, trwają przygotowania do nowego projektu w którym głównymi beneficjentami mają być młode rodziny.

Kto może skorzystać z dopłaty

Grupą docelową dopracowywanej ustawy są ‚ludzie młodzi’ tzn. osoby, które najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 35 lat złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania. Mogą to być rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci, bądź osoby niebędące w związku małżeńskim (single). W sytuacji, gdy o dopłatę stara się małżeństwo granica wiekowa dotyczy młodszego małżonka.

Jakie warunki trzeba spełnić

Pierwszym warunkiem ograniczającym uzyskanie dofinansowania wkładu własnego jest wiek (35 lat) oraz rodzaj lokalu mieszkalnego. Przede wszystkim dopłaty będą przysługiwać osobom kupującym lokale nowe o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 75 m2. Dodatkowo projekt ustawy przewiduje maksymalną cenę zakupu lokalu mieszkalnego do której przysługuje dopłata. Próg ma być obliczany na podstawie iloczynu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położony jest lokal mieszkalny.

Korzyści

Dopłaty rządowe do  kredytów mieszkaniowych jest szansą tańszego zakupu mieszkania dla wielu młodych rodzin.

Program dopłat rządowych "Mieszkanie dla młodych" zastąpi zakończony w grudniu 2012 program dofinansowań kredytów, działających na podstawie "Rodzina na swoim"

Projekt przewiduje dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położony jest lokal mieszkalny, oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (dla lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2). Jeżeli powierzchnia użytkowa jest większa niż 50 m2to dofinansowanie wynosi:

10% x 50m2 x średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zwrot można powiększyć o 5% jeżeli nabywca lokalu w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko.

Kolejne 5% wsparcie można uzyskać, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego urodzi się bądź zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecka.