Faktoring – porównanie wybranych ofert

Faktoring to dobry sposób na upłynnienie środków zamrożonych w nieprzeterminowanych, niezapłaconych przez kontrahenta fakturach za dostawy lub usługi świadczone przez przedsiębiorstwo. Przedstawiamy porównanie ofert faktoringowych trzech banków.

Faktoring – co to jest?Coraz częsciej firmy decydują się na pełne przerzucenie ryzyka niewypłacalności klienta na faktora.

Faktoring, to transakcja handlowa polegająca na powierzeniu za pomocą cesji, roszczeń o zapłatę kwot należnych przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych z tytułu prowadzonej działalności, zwłaszcza ze sprzedaży, wyspecjalizowanej instytucji finansowej (z reguły spółka z udziałem banku). Banki oferują różnego rodzaju umowy faktoringu. Najpopularniejsze to:

  • faktoring z regresem – ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorcy przejmuje faktor,

  • faktoring bez regresu – ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorcy pozostaje po stronie klienta

  • faktoring eksportowy w walutach obcych – finansowanie faktur za dostawy i usługi w relacjach eksportowych

  • faktoring odwrotny – finansowanie nieprzeterminowanych zobowiązań Klienta wobec dostawców towarów i usług

Faktoring na przykładzie trzech banków

Do porównania ofert faktoringowych wybrano trzy popularne banki jakimi są: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Bank Gospodarki Żywieniowej (BGŻ) oraz Bank Zachodni WBK.

Jako, że faktoring jest usługą elastyczną w zestawieniu wzięto pod uwagę czynniki pozwalające przedsiębiorstwu sprawnie odzyskać płynność finansową takie jak: procent wartości faktury wypłacanej firmie, maksymalny czas oczekiwania na pieniądze, maksymalny termin płatności akceptowanych faktur oraz dodatkowe usługi oferowane w ramach faktoringu.

BOŚ BGŻ S.A. Bank Zachodni
Procent wartości faktury, który jest wypłacany firmie   max 90,00%   do 100,00%   od 90 do 100%
Przykładowe opłaty i prowizje *prowizja przygotowawcza min.100-200 zł*prowizja operacyjna min 10-20 zł *prowizja przygotowawcza min 500 zł*oplata za wysłanie monitu 5 zł *prowizja od przyznanego limitu*marża od udzielonego finansowania
  Maksymalny czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy   do 48 godzin nawet w ciągu 2 godzin od złożenia faktury do 48 godzin
Maksymalny termin płatności przyjmowanych faktur 120 dni   365 dni 120 -180 dni
Dodatkowe usługi oferowane przy faktoringu (przykłady) *analiza zdolności płatniczej odbiorców,*prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, *telefoniczne ponaglenie kontrahenta*listowne wezwanie do zapłaty kontrahenta*listowne ostateczne wezwanie do zapłaty po upływie 30 dni od terminu wymagalności wynikającego z faktury*zarządzanie należnościami *weryfikacja odbiorców*ewidencjonowanie faktur*monitoring spłat należności*wysyłanie upomnień, monitów,*ponaglanie odbiorcy,*sporządzanie odpowiednich raportów oraz analiz handlowych*dokonywanie rozliczeń spłat wierzytelności

 

Podsumowanie

Istotną kwestią dla przedsiębiorcy jest czas oczekiwania na wypłatę środków. Im ten czas jest dłuższy tym dłużej firma ma zamrożone pieniądze w fakturach niezapłaconych przez odbiorców. BZ WBK oraz BOŚ daje możliwość odebrania pieniędzy w przeciągu 24 godzin, BGŻ dopuszcza wypłatę środków nawet do 2 godzin od momentu dostarczenia faktury.

Przed podjęciem decyzji należy uwzględnić okres wymagalności wierzytelności jaki jest przyjmowany przez banki. Większość banków proponuje 120 dniowy okres wymagalności i taki też w swojej ofercie posiada BOŚ, BZ WBK przewiduje wydłużenie do 180 dni pod warunkiem że jest faktoring eksportowy. Najdłuższy bo do 1 roku okres wymagalności proponuje BGŻ.

Każdy przedsiębiorca martwi się o wielkość ponoszonych kosztów, jednak należy pamiętać, żeby uwzględnić dodatkowe usługi dostępne w ramach faktoringu jakie są wykonywane przez bank. Do najbardziej popularnych dodatkowych usług należą: prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, weryfikacja wypłacalności odbiorców, windykacja należności, przyjęcia na siebie ryzyka braku płatności kontrahenta, inkaso, monitoring spływu należności.

W powyższym porównaniu oferta BGŻ spełnia warunki najlepszej oferty faktoringowej.