Faktoring

factoring

faktoring

Twoja firma cierpi na brak gotówki?

Faktoring jest dość nową formą finansowania działalności gospodarczej, jednak z roku na rok korzysta z niego coraz szersze grono zainteresowanych, a on sam stanowi poważną konkurencję dla innych metod finansowania.

Faktoring jest efektywnym sposobem finansowania firmy, który pozwala na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zależnie od rodzaju, skali działalności czy potrzeb finansowych przedsiębiorstwa może być uzupełnieniem lub dodatkową opcją dla kredytu bankowego.

Ze względu na niedostępność kredytów dla firm, faktoring staje się jedynym źródłem zdobywania kapitału obrotowego.

Istota faktoringu

Przedsiębiorstwo otrzymuje krótkoterminowe finansowanie przez specjalistyczną firmę faktoringową lub przez bank, za pomocą kredytu kupieckiego udzielonego przez przedsiębiorstwo jego odbiorcom.

W operacji faktoringu uczestniczą co najmniej trzy podmioty – faktor , przedsiębiorca (faktorant – zbywa towary lub świadczy usługi o odroczonym terminie płatności) oraz klienci faktoranta (dłużnicy).

Usługi faktoringowe można podzielić na:

  • Faktoring niepełny – faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty. Najpopularniejszy z racji stosunkowo prostych procedur oceny ryzyka.
  • Faktoring pełny – faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty. Ta forma jednak, przy trudnościach w znalezieniu wystarczających danych o odbiorcach, bywa często niedostępna.
  • Faktoring mieszany – jest kompilacją dwóch wymienionych powyżej usług. Skomplikowany proces analiz i uzgodnień powoduje, że ta forma faktoringu występuje dość rzadko.
  • Faktoring cichy – odbiorca nie zostaje powiadomiony o objęciu obrotu handlowego. Ta forma poszukiwana jest przez przedsiębiorców, którzy boją się o jakiekolwiek naruszenie relacji z odbiorcami.
  • Faktoring jawny – dłużnik jest informowany o sprzedaży wierzytelności faktorowi.


Banki – faktoring:

Dowiedz się więcej:

Czytaj również: