Faktoring kontra kredyt

Głównym źródłem, który zapewnia osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej, jest między innymi jakość prowadzenia finansów i zapewnienie płynności finansowej firmy.

Kapitał, z którego finansowane są działalności bieżące, często pochodzą z różnych źródeł. Bardzo istotnym jest, aby uważnie dobierać formy kapitału. Należy to robić w taki sposób, aby przedsiębiorstwo mogło realizować swoje główne cele, a mianowicie:

 • maksymalizację zysku;
 • umacnianie swojej pozycji rynkowej, poprzez systematyczne podwyższanie swojej konkurencyjności względem innych podmiotów na danym rynku;
 • wzrost wartości rynkowej firmy.

Wynika z tego to, iż forma finansowania przedsiębiorstwa, stanowi kluczowy punkt w prowadzeniu firmy, który ma strategiczne znaczenie jeżeli chodzi o utrzymanie się na rynku. Dlatego tak ważnym jest wybranie jak najbardziej optymalnej drogi finansowania.

Zatem przedstawiamy poniżej porównanie dwóch alternatywnych form finansowania:

 • faktoringu,
 • kredytu obrotowego.

ze względu na czas trwania:

  • w przypadku kredytu obrotowego, jest udzielany na określony z góry czas, spłata jego jest dokonywana w ratach;
  • przy faktoringu jest to umowa długoterminowa, faktorant sam decyduje, kiedy ma otrzymać zaliczkę, dzieje się to w momencie, kiedy przedstawia faktorowi swoje wierzytelności.

  ze względu na wysokość finansowania:

  • przy kredycie, wysokość finansowania jest proporcjonalna do wielkości obrotu;
  • w faktoringu jest ona ograniczona do wysokości określonej w umowie.

  ze względu na wykorzystanie środków:

   • w przypadku kredytu, jest on ściśle kontrolowany przez kredytodawcę,
   • przy faktoringu cel jest dowolny, według bieżących potrzeb.

   ze względu na rodzaj zabezpieczenia:

   • jeżeli bierzemy pod uwagę kredyt, zabezpieczenie jest kosztowne i czasochłonne, np. hipoteka;
   • przy faktoringu zabezpieczenie nie jest ciężkie do określenia, szybka procedura, np.: weksel in blanco.

   ze względu na czynności dodatkowe:

   • przy kredycie, ogranicza się usługa banku do pobierania rat i odsetek;
   • faktor prowadzi pełne zarządzanie należnościami.

   ze względu na analizowane podmioty:

   • w przypadku kredytu, bank analizuje sytuacje finansowa i kondycję kredytobiorcy;
   • w faktoringu, faktor analizuje dłużników, historie ich współpracy z faktorantem.

   ze względu na finansowane zdarzenia:

   • w przypadku kredytu: przyszła produkcja i sprzedaż;
   • przy faktoringu, finansowanie przyszłych zdarzeń.

   ze względu na odsetki:

   • w przypadku kredytu, obciążony odsetkami jest kredytobiorca;
   • w faktoringu podmiotem obciążonym jest dłużnik.

   ze względu na procedury:

   • biorąc kredyt przechodzimy długi etap, rozpatrywanie wniosku, oceniana jest wiarygodność;
   • przy faktoringu jest to bardzo szybki proces, jest uproszczona procedura.

   ze względu na system rozliczeniowy:

   • w przypadku kredytu, bank woli faktury o znacznych nominałach, przedstawiane z niewielką częstotliwością;
   • przy faktoringu stosowany jest wydajny system rozliczeń, który toleruje dużą ilość faktur o dowolnych nominałach, częstotliwość nie ma większego znaczenia.

   Czytaj również: