Podział faktoringu ze względu na powiadomienie o zmianie wierzyciela

Faktoring również możemy podzielić ze względu na powiadomienie o zmianie wierzyciela, w tym wypadku wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu:

  1. Faktoring jawny – jest to rodzaj faktoringu, w którego przypadku dłużnik jest powiadamiany o zmianie właściciela wierzytelności i że ma do czynienia z inną instytucją, niż z przedsiębiorstwem, od którego kupił określone produkty czy usługi. Wyróżniamy również faktoring półjawny, a polega on na tym, że dłużnik nie dowiaduje się od razu o podpisaniu umowy faktoringowej, a dopiero w momencie kiedy nie uiści długu w określonym terminie i zostaje wezwany do zapłaty przez bank.
  2. Faktoring tajny – w tym przypadku mamy do czynienia z faktoringiem, gdzie w ogóle nie dochodzi do zawiadomienia dłużnika o zawarciu umowy faktoringowej. W praktyce możemy się spotkać z tego rodzaju faktoringiem. Jest on mało popularny i w niewielkim stopniu różni się od kredytu. Nie należy jednak utożsamiać kredytu z factoringiem tajnym. Kredyt daje przedsiębiorcy możliwość finansowania, ale nie obejmuje usług związanych z nabyciem wierzytelności przez podmiot finansujący. Faktoring tajny ma zawężony zakres usług jaki zazwyczaj obejmuje faktor, ale nie są one całkowicie wyeliminowane.


Czytaj również: