Podział faktoringu ze względu na termin płatności

Na rynku finansowym występują trzy rodzaje faktoringu, które wyróżnione są ze względu na termin płatności:

  1. Faktoring dyskontowy – jest to jeden z rodzajów finansowania przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż usług i towarów z użyciem kredytu kupieckiego dla odbiorców. Przedsiębiorstwa muszą tak działać, aby intensyfikować sprzedaż, a co za tym idzie, są zmuszeni do udzielania dłuższych terminów płatności klientom. Powoduje to często utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Faktoring dyskontowy umożliwia realizację tego celu, bez ryzyka utraty płynności. Polega to na tym, iż faktor wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności faktoranta i w niezwłocznym tempie wypłaca należności w wysokości wartości wierzytelności pomniejszonej o należność dyskontową. Faktor natomiast w terminie wypłacalności otrzymuje zapłatę od dłużnika.
  2. Faktoring zaliczkowy – w przypadku faktoringu zaliczkowego klient (faktorant) otrzymuje od faktora jedynie zaliczkę wynoszącą mniej niż wartość wierzytelności. Zaliczka przekazywana jest faktorantowi bezpośrednio po oddaniu należności faktorowi, a pozostała część należnej kwoty jest przekazywana klientowi dopiero po uregulowaniu wierzytelności przez dłużnika.
  3. Faktoring wymagalnościowy – jeżeli chodzi o Faktoring wymagalnościowy, to jego głównym celem, nie jest tak jak w przypadku większości rodzajów faktoringu, utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, lecz pomoc w odzyskaniu należnych wierzytelności w wyznaczonym w umowie terminie. Należność faktoranta jest regulowana w momencie uzyskania pieniędzy przez faktora od dłużnika. Faktorant w tym przypadku nie płaci faktorowi odsetek, lecz prowizję.


Czytaj również: