Kredyt technologiczny

Rozwiń swój biznes z kredytem technologicznym!

Kredyt technologiczny pozwala na sfinansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla firm przy użyciu środków unijnych i nie tylko.

Rolę Instytucji Wdrażającej działanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt Technologiczny” pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Kredyt technologiczny skierowany jest do przedsiębiorców i osób fizycznych, które spełniają kryteria mikro, małego bądź średniego przedsiębiorcy, może być udzielony na 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Premia technologiczna wypłacana jest proporcjonalnie do wartości udzielonego kredytu, jednorazowo w transzach, na kwotę odpowiadającej wartości netto od sprzedaży towarów lub usług, po wdrożeniu inwestycji technologicznej.

Kredyt podlega częściowemu umorzeniu dzięki premii technologicznej przyznawanej z Unii Europejskiej, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorstwo uruchomi, na podstawie wdrożonej technologii nowych lub lepszych towarów, usług lub procesów.

Kwota kredytu technologicznego może być przeznaczona na realizację dużych inwestycji, m.in. takich, których wydatki kwalifikują się do umorzenia kredytu przekraczają równowartość 50 mln euro netto w złotych bądź inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, rybołówstwa, a także działalność, która związana jest z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów.

Kto może skorzystać? tylko małe i średnie przedsiębiorstwa
Cel projektu zakup i wdrożenie nowych technologii
Przedmiot kredytu zakup i/lub modernizacja środków trwałych, wykonywanie projektów i ekspertyz
forma nowej technologii prawo własności przemysłowej, usługa badawczo-rozwojowa, nieopatentowana wiedza techniczna,
Nabór wniosków nieprzerwanie do wyczerpania środków
Wysokość kwoty dotacji uzależniona od regionu i wielkości firmy – 40-70 % nakładów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 mln zł.
Postępowanie złożenie wniosku oraz biznesplanu do banku kredytującego,przyznanie promesy kredytu technologicznego, ocena projektu przez BGK, przyznanie premii technologicznej, zawarcie umowy kredytu technologicznego z bankiem kredytującym, umowa o dofinansowanie z BGK
Czas Powyżej 3 miesięcy

 

Dokumenty i wnioski o dofinansowanie przez BGK składane są przez bank udzielający kredytu.

Kredyt technologiczny przyznawany jest na okres 72 miesięcy, czas karencji spłaty kredytu wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Spłata odsetek następuje w jedno bądź trzymiesięcznych okresach.

Banki udzielające kredytu technologicznego: Bank BPH, BRE Bank, Pekao, Bank BPS, PKO BP, Raiffeisen Bank, ING, BOŚ, Bank Handlowy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, Krakowski Bank Spółdzielczy, Millennium, Alior Bank, DZ Bank, Kredyt Bank i Bank Zachodni WBK.