Formalności kredytu hipotecznego dla firm

Kredyt hipoteczny, jak sama nazwa wskazuje jest zabezpieczany hipoteką. Nie ma różnicy czy kredytobiorcą jest osoba fizyczna czy też prawna. Banki zawsze szczegółowo i rozważnie analizują sytuację przedsiębiorstwa oraz jego zdolność kredytową. Dzieje się tak ze względu na wysoką kwotę kredytową oraz długi okres kredytowania.

Porównując osobę fizyczną do prawnej, to od tej drugiej wymaga się większej ilości dokumentów i potwierdzeń stanu wypłacalności oraz kondycji finansowej.

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Podczas składania wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego firma musi przedstawić następujące zaświadczenia:

  • dokumenty stwierdzające status prawny przedsiębiorstwa (np. wpis do krajowego rejestru przedsiębiorców) oraz osoby działającej w jej imieniu (np. potwierdzenie zajmowanego stanowiska – organ firmy, bądź uchwała zarządu ustanawiająca pełnomocnictwo dla określonej osoby),
  • sprawozdania finansowe z dotychczasowej działalności gospodarczej, zawierające zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa,
  • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań wobec wierzycieli,
  • dokładne informacje dotyczące przedmiotu umowy kredytowej, określające sposób wykorzystania danej nieruchomości w ramach działalności przedsiębiorstwa,
  • dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości znajdujących się w posiadaniu firmy oraz inne umowy w zakresie prawa cywilnego (najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego).

Jest to jedynie podstawowy wykaz niezbędnych dokumentów przy pozyskiwaniu kredytu hipotecznego przez przedsiębiorstwo. Banki mogą zażądać dodatkowych dokumentów. W takiej sytuacji należy dołączyć brakujące zaświadczenia.

Czytaj więcej: