Leasing finansowy

leasing finansowy

leasing finansowy

Jeśli masz problemy z uzyskaniem kredytu skorzystaj z leasingu finansowego

W leasingu finansowym część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu, po zakończeniu umowy leasingu można przenieść własność przedmiotu leasingu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie odpisy amortyzacyjne, których wysokość jest uzależniona od drobnych odpisów podatkowych.

Jeśli chodzi o VAT to korzystający jest zobowiązany do uiszczenia całej zapłaty z góry wraz z odbiorem przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym:

– umowa leasingu zostaje zawarta na czas określony;

– kwota ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

– umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

 

Czytaj też:

Leasing operacyjny a finansowy >>

Leasing operacyjny >>

Zalety leasingu >>