Odwrócony kredyt hipoteczny

Polacy już 4 lata czekają na ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym, podczas gdy w krajach zachodnich taki sposób finansowania potrzeb seniorów jest dostępny prawie od ćwierć wieku.

Odwrócona hipoteka może mieć dwojaki charakter: sprzedażowy (jako renta dożywotnia) oraz kredytowy (jako odwrócony kredyt hipoteczny oferowany przez banki). Obecnie w praktyce funkcjonuje jedynie forma renty dożywotniej uregulowanej przez Kodeks Cywilny, oferowana głównie przez fundusze, przez co nie budzi zaufania wśród większości seniorów. Osoby starsze czekają z niecierpliwością na ukończenie prac nad ustawą regulującą odwrócony kredyt hipoteczny. Dlaczego?

Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny to produkt finansowy, polegający na wypłacie świadczeń posiadaczowi nieruchomości w zamian za ustanowienie hipoteki na tej nieruchomości. Ważne jest to, że kredytobiorca do końca życia jest właścicielem domu/ mieszkania, który jest przedmiotem umowy. Dopiero po śmierci bank uzyskuje prawo do nieruchomości, którą może sprzedać bądź zgodzić się na uregulowanie zobowiązania przez spadkobierców (w zależności od postanowień umowy). Odwrócony kredyt hipoteczny zawierany jest na określony czas, w przeciwieństwie do renty dożywotniej, która jak sama nazwa wskazuje wypłacana jest do końca życia, a prawo własności przechodzi na bank w momencie podpisania umowy o rentę dożywotnią

Regulacje prawne

Prawo bankowe nie zakazuje udzielania przez banki odwrócone kredytu hipotecznego, jednak istnieje szereg ograniczeń zwłaszcza w obszarze prawa cywilnego. Natomiast pomimo ciągłych prac nad projektem ustawy szczegółowej o odwróconym kredycie hipotecznym, mającej na celu stworzenie ram legislacyjnych odwróconej hipoteki, nie uzyskano jeszcze pełnego konsensusu. Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w ciągu 2–3 tygodni, jednak termin ten jest ciągle przekładany na późniejszy .

Założenia projektu ustawy

Trwają rozmowy nad uregulowaniem zasad udzielania odwróconej hipoteki

Odwrócony kredyt hipoteczny zapewnia dożywotnią rentę osobom posiadającym dom lub mieszkanie

Ustawa ma na celu uregulowanie zasad przyznawania odwróconego kredytu hipotecznego. Bardzo ważne z perspektywy zarówno kredytobiorców jak i banków jest wyraźne określenie ich praw i obowiązków, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów oraz zasad przeprowadzenia rozliczenia banku ze spadkobiercami. Projekt przewiduje:

  • zapewnienie przejrzystości umowy w taki sposób, żeby ułatwić kredytobiorcy podjęcie decyzji; banki będą zobowiązane do dostarczenia klientowi danych na jednym arkuszu informacyjnym tak jak przewiduje to ustawa o kredycie bankowym,
  • ochronę interesów spadkobierców, tak by mieli prawo pierwokupu nieruchomości lub otrzymania różnicy pomiędzy środkami ze sprzedaży lokalu a wydatkami poniesionymi przez bank,
  • posiadanie prawa do nieruchomości w zamian za rentę przez firmy, które dysponują co najmniej 50 tys. euro kapitału; operacja taka ma na celu zmniejszenie ryzyka klientów narażonych na częste oszustwa i wyłudzenia mienia;
  • możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia, bez podania przyczyny,
  • możliwość wcześniejszej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego od którego kredytodawca nie będzie mógł pobrać prowizji,
  • konieczność zawarcia w umowie informacje określające zasady i częstotliwość monitorowania kondycji nieruchomości oraz sposób rozliczania możliwych kosztów z tego tytułu.

Warto zaznaczyć, iż projekt ustawy nie przewiduje oznaczenie strony odpowiedzialnej za ponoszenie kosztów wyceny nieruchomości przed zawarciem umowy, ani też sposobu, w jaki koszty te powinny zostać pokryte.