Treść umowy faktoringu

Wiążąc się z drugą stroną działaniami w ramach faktoringu wszystko rozpoczyna się spisaniem umowy faktoringowej. Z reguły ma ona budowę dwudzielną: najpierw postanowienia ogólne, a następnie już szczegółowe.

 Treść umowy faktoringowej Zaczynamy od ustalenia warunków

Postanowienia ogólne w umowie faktoringu zawierają tak naprawdę ustalenia najbardziej kluczowych warunków współpracy. Przede wszystkim  jest to więc wybór formy faktoringu, ustalenie, która ze stron i w jakim zakresie będzie ponosiła ryzyko niewypłacalności dłużnika (faktoring właściwy & faktoring niewłaściwy).

Tutaj następuje też oznaczenie wierzytelności, będących przedmiotem faktoringu. Tak więc przedsiębiorca przedstawia wszelakie umowy (aneksy do umów) zawarte przez niego z jego kontrahentami, z których to bezpośrednio wynikają wierzytelności, jakich egzekwowanie dana firma faktoringowa bierze na siebie. Ostatnią wreszcie częścią ustaleń ogólnych w umowie faktoringu stanowią kwestie finansowe na linii faktor – faktorant. Przede wszystkim jest to określenie wielkości zapłaty dla firmy faktoringowej (wysokość dodatkowych prowizji), ale także wskazanie oczekiwań przedsiębiorcy, np. czasu do jakiego wymaga uzyskania kwoty swoich wierzytelności.

 Prawa, obowiązki, usługi dodatkowe

Tak zwana część szczegółowa umowy faktoringowej to wskazanie praw jak i obowiązków stron takiej umowy. Najczęściej więc podaje się zakres uprawnień faktora czy obowiązki spoczywające na faktorancie. W tej części wreszcie wskazuje się, w jakim zakresie będą świadczone tzw. usługi dodatkowe  w ramach faktoringu (np. wybór agentów handlowych czy wsparcie w działaniach reklamowych). Ponadto to również w części szczegółowej reguluje się wiele istotnych kwestii, jak np. określenie mechanizmu windykacji należności, ustalenie dopuszczalnego okresu tolerancji czy wskazanie technik zbierania i gromadzenia danych istotnych z punktu widzenia faktoranta.

Umowa faktoringowa, oprócz standardowych elementów (wskazanie stron, czasu czy przedmiotu umowy), charakteryzuje się dwudzielną budową. W pierwsze znajdujemy najbardziej ogólne zapisy dotyczące warunków faktoringu. Druga zaś część dotyczy już bardziej szczegółowego świadczenia usług w ramach współpracy na linii faktor – faktorant.

 Czytaj też: